Начало Производство Строителство Партньорство Контакти  
          English  
» Начало
  За фирмата
  ГАЛЕРИЯ "Офис"
  ГАЛЕРИЯ "Международно изложение АНУГА"
  Пишете ни


 

"ТД МОМЧЕВИ и сие" ООДПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на нашия сайт. Това са данни на наши клиенти, участниците в анкети, различни промоции и проучвания, на партнньорите ни и абонатите за нашия mail-бюлетин.

Настоящата Политика на поверителност (“Политика”) определя правилата по които се обработват личните данни на физическите лица, използващи сайта www. (“Сайт”). 

Тя е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), влизащ в сила на 25.05.2018 г., и българският Закон за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

 


 

I. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

1.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

1.2. „Субект на данни“ e физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко. В нашия случай, това са посетителите на сайта;

1.3. „Обработване на личните данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

1.4. „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В нашия случай това е собственикът на сайта;

1.5. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора;

1.6. В настоящата Политика Европейският съюз е наричан за краткост “Съюза”.


II. ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА И ВРЪЗКА С НЕГО


2.1. Администратор по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламента и чл.3, ал.1 от ЗЗЛД и настоящата Политика е този, който определя целите и средствата за обработването на лични данни.

.2. Администратор на Вашите данни за този сайт е:
Търговско дружество "ТД МОМЧЕВИ И СИЕ" ООД - гр. Сливен,  ЕИК 119080659, регистрирано според изискванията на българското законодателство с адрес  гр. Сливен , ул. "Родопа " № 1А;

2.3. Координатите за връзка с Администратора са както следва: 

 • Адрес:  гр.Сливен,
  ул. "Родопа " № 1А;
 • email:
 • GSM: 0878 / 188-888, 0878 / 288-888


III. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Ние събираме Ваши лични данни, когато се свързвате с нас чрез сайта или по телефона.

3.2. Това се прави с цел:

 • Отговаряне на запитвания;
 • Установяване на контакт и кореспонденция, във връзка с дейността ни;
 • Предоставяне на информация за услугите ни и изпълняваните от нас дейности;

IV. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

4.1. Ваши лични данни се събират при използване на формата за контакт, като събираме:

 • имейл адрес и/или телефон, име на лицето за контакт.
 • незадължителни данни са: град, фирма и заеманата във фирмата длъжност.
4.2. Вие предоставяте данните си доброволно и по Ваше съгласие и преценка с цел осъществяване на контакт и връщане на отговор. Ако не бъде предоставен имейл или телефон за контакт, няма да бъде възможно да се свържем с Вас и отговорим на запитването Ви.

4.3. Данните се събират и обработван на основание Ваше съгласие за изпълнението на конкретните цели, описани по-горе.

V. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ ВИ

5.1. Ние ще запазим личните Ви данни в най-кратки срокове, докато те са необходима за целите на:

  • Предоставяне на продукти, услуги и информация, които сте поискали;
  • Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за поверителност.

5.2. След приключване на действията (имейл кореспонденция, телефонни разговори)  по извършването на конкретните цели, за които сте предоставили личните си данни, същите биват изтривани от страна на Администратора.
5.3. Обикновено данните ви се използват в интервал от 5 до 10 работни дни, в които водим имейл кореспоненция. Същата бива криптирана през SSL протокол и се съхранява временно за указания срок в съответната пощенска кутия.

VI. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни е Администраторът на лични данни.Той определя кой, до какви данни и при какви условия може да има достъп.
Категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани, са: 

6.1. Определени служители от страна на Администратора, които са поели ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни и спазват настоящата Политика за поверителност. 

Същите получават персонален достъп до тях чрез личен идентификатор и парола. 

Така въведените технически и организационни мерки от страна на фирмата гарантират, че служителите обработват само лични данни, които са необходими за конкретно определена цел на обработването.Това се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.
Тези мерки гарантират, че по подразбиране, без конкретна намеса от страна на оторизирано физическо лице, личните Ви данни не са достъпни за други физически лица. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

6.2.  Обработващи на лични данни по силата на договор между Администратора и тях, Обработващите могат да бъдат физически лица или дружества, осъществяващи счетоводно обслужване, IT обслужване, куриери, спедитори, превозвачи, лица, предоставящи маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, консултиране, одитори, адвокати, банки, като част от процедурата по възстановяване на средства и др. Обработващите боравят с  лични данни само по указание на Администратора, освен ако обработването не се изисква от действащото законодателство;

Обработващите лични данни са длъжни да предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента, както и да осигуряват защита на правата на Субектите на данни. 

6.3. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и на трети лица, ако това е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни; 

VII. ПРОВЕРКА, КОРЕКЦИЯ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Съгласно Регламента, имате право:

 • да проверите по всяко време точността на съдържащите се при нас лични данни;
 • да ги актуализирате;
 • да ги изтриете напълно (правото да бъдете забравен);
 • да оттеглите съгласието си за обработването на данни, които сме получили на основание Ваше съгласие.

7.2. Упражняването на тези права в настоящия сайт е възможно по всяко време, като се свържете с Администратора на посочените данни за контакт.

7.3. В случай на изтичане на сроковете за съхранение на лични данни онлайн, същите ще бъдат изтрити. 

7.6. В случай на заличаване на лични данни от страна на Администратора (респективно Обработващ),  съответното физическо лице ще бъде уведомено чрез изпращане на имейл.

7.7. Други Ваши права са:

 • да ограничите или направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • правото на преносимост на данните Ви, в случай че те ще бъдат обработвани от друг Администратор;
 • правото да подадете жалба срещу настоящия Администратор и начина по който се обработват личните Ви данни;

7.8. При всякакви въпроси относно личните Ви данни и тяхната обработка, можете да се свържете с нас чрез данните за контакт, обявени в сайта.

7.9. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента.   Надзорният орган в Република България, до който може да бъде подадена жалбата  е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

VIII. ДРУГИ

8.1. Промени в Политиката за поверителност
Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.

8.2. Вашето съгласие
Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност.

 

 

Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата Политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

 


Станете наш партньор


Фирма " ТД Момчеви и сие" ООД търси бизнес-партньори в страната и чужбина:

 • Търговия на едро с висококачествени хранителни продукти и стоки за бита

  • търговци на хранителни стоки (складове на едро, магазини)

  • възложители на големи обществени поръчки;

  • потребители на хранителни стоки (ресторанти, столове и др. обществени заведения) • Строителство

  • инвеститори на промишлени, селскостопански и жилищни сгради;

  • доставчици на строителни материали.

       подробно

2001- 2024 © Momchevi.com 8800 Сливен , ул. "Родопа" 1а     тел. / факс : 044 / 667-888 ; GSM: +359-878-188-888 ; GSM: +359-878-288-888
Политика за "бисквитките"   |   Политика за личните занни

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за "бисквитките"
 
затвори